SLOVNÍK INVESTORA

A

Akcie – cenný papír, reprezentující podíl na majetku akciové společnosti, právo podílet se na zisku (dividenda), právo podílet se na rozhodování.

Akcionář – majitel akcie, podílník

Aktiva – majetek společnosti/ fondu

Alokace – rozložení aktiv podle typu cenných papírů, regionů, měn nebo průmyslových oborů

Apreciace – tržní zhodnocení měny, posílení jejího kurzu

Auditor – odborník, který je zaregistrovaný u příslušného zákonem stanoveného orgánu; provádí audit – ověřuje správnost vedení firemního účetnictví a kontroluje dodržování stanovených procedur v podniku

B

Banka centrální – neboli národní banka, základní banka státu. Je to vrcholná instituce ustanovená vládou, odpovídá za měnovou politiku v zemi – vydávání peněz, dozor nad činností obchodních bank apod. V České republice je centrální bankou Česká národní banka.

Benchmark – srovnávací sazba nebo index

Beta – finanční ukazatel, který měří relativní volatilitu cenného papíru. Vyjadřuje závislost chování kurzu daného cenného papíru vůči zbytku trhu. Pokud je beta rovna jedné, její riziko/výnos odpovídá průměru na trhu, je-li hodnota vyšší jak 1, můžeme očekávat vyšší riziko/výnos

Blue chips – nejlikvidnější a nejkvalitnější akcie na daném kapitálovém trhu.

Bond viz. dluhopis

Bonita – kvalita cenného papíru, resp. schopnost jeho emitenta plnit své závazky

Broker – provádí obchody s cennými papíry na účet svého zákazníka

Burza cenných papírů – organizátor trhu, na kterém se střetávají ti, kteří mají volné peněžní prostředky a chtějí je zhodnotit (investoři) s těmi, kteří potřebují získat prostředky (emitenti cenných papírů).

Burzovní index – ukazatel popisující vývoj trhu, kde má každý cenný papír svoji váhu; Burza Cenných Papírů Praha má svůj Index PX

Býčí trh – rostoucí trh

C

Cash-flow – peněžní tok, rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků firmy

Cenný papír – dokument, se kterým je svázán nějaký právní nárok vlastníka cenného papíru vůči subjektu, který je z listiny zavázán. Příkladem cenných papírů jsou akcie, dluhopisy, pokladniční poukázky, podílové fondy atd.

Custodian – správce aktiv svěřených klientem, je jím banka nebo jiný obchodník s cennými papíry

D

Daň – zákonem stanovená povinná a nenávratná platba do veřejného rozpočtu, kterou stát vymáhá od fyzických i právnických osob

Deficit – schodek, záporná bilance rozpočtu, pokud jsou výdaje vyšší než příjmy

Deflace – pokles cenové hladiny, opak inflace

Depozitář – subjekt (nejčastěji banka), který průběžně kontroluje, zda nákup, prodej a ocenění cenných papírů správcem fondu jsou v souladu se zákonem, zda jsou dodržovány zákonné i statutem dané investiční limity

Depreciace – tržní znehodnocení měny, oslabení jejího kurzu

Deprese – hluboká ekonomická recese charakteristická vysokou nezaměstnaností, bankroty firem, stagnací celkové produkce apod.

Devalvace – úřední znehodnocení měny, oslabení jejího kurzu centrální bankou

Diskontní sazba – pokud si komerční banky uloží svou přebytečnou likviditu u centrální banky, bude úročena diskontní sazbou

Diverzifikace – rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika z pohledu různých cenných papírů, trhů, zemí apod.

Dividenda – podíl na zisku akciové společnosti připadající na jednu akcii

Dluh – předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, který zahrnuje povinnost jedné osoby (dlužníka) plnit pohledávku vůči osobě druhé (věřitelovi)

Dluhopis – cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta (vypůjčovatele) splatit jeho majiteli (investorovi) k datu splatnosti dluhopisu jeho jmenovitou (nominální) hodnotu a v pravidelných intervalech vyplácet úrokový kupón.

Doporučený investiční horizont – minimální časové období, po němž můžeme u daného investičního instrumentu s významnou mírou pravděpodobnosti očekávat dosažení předpokládaného výnosu

Dumping – situace, kdy je vyvážené zboží prodáváno za nižší cenu, než za jakou je možné si toto zboží koupit v zemi výroby

Durace – vyjadřuje citlivost kurzu dluhopisu na změnu úrokových sazeb, počítá se jako průměrná doba splatnosti všech peněžních toků

E

Embargo – zákaz vývozu nebo dovozu určitých druhů zboží, představuje jeden z nejkrajnějších prostředků diplomatického nátlaku.

Emise – vydání (uvedení do oběhu) nových peněz nebo cenných papírů

Emitent – vydavatel cenných papírů

Export – vývoz, prodej statků a služeb do zahraničí

F

Fixní dluhopis – kupónová sazba je neměnná po celou dobu životnosti dluhopisu.

Floating – plovoucí devizový kurz, který se utváří na trhu jako výsledek poměru nabídky a poptávky, ve kterém centrální banka nemusí intervenovat za udržení kurzu.

Fond fondů – fond, který investuje do podílových listů ostatních fondů.

Futures – investiční nástroj ve formě závazku kupujícího koupit a prodávajícího prodat cenné papíry ve stanoveném termínu v budoucnosti za stanovenou cenu

G

Goodwill – dobré jméno nebo pověst firmy

H

Hedging – zajištění proti riziku (snížení rizika) původní investice.

Hodnota (kurs, cena) podílového listu – hodnota, za kterou je možné podílový list koupit nebo prodat, u otevřených podílových fondů se používá zkratka NAV na 1PL neboli čistá hodnota aktiv na jeden podílový list.

Hrubý domácí produkt (HDP) – celková peněžní hodnota všeho zboží a služeb vyrobených v dané zemi za dané období, základní ukazatel měřící ekonomickou aktivitu země

Hrubý národní produkt (HNP) – celková peněžní hodnota všeho zboží a služeb vyrobených domácími výrobními faktory (občany dané země v tuzemsku i zahraničí) za dané období

Hypotéční zástavní list (HZL) – dluhopis vydaný hypotéční bankou, který je krytý pohledávkami z hypotečních úvěrů. Jako zástava za splacení HZL slouží nemovitosti, na jejichž pořízení byly prodejem HZL získány peníze

I

Import – dovoz, nákup statků a služeb v zahraničí pro potřebu vlastní země

Index – měřítko vývoje, ukazatel vývoje sloužící k měření výkonnosti určitého trhu nebo fondu

Inflace – vzestup cenové hladiny

Investiční fond – je akciová společnost, která vydáváním akcií získává prostředky na koupi cenných papírů

Investiční horizont – doba, na kterou je investice plánována

Investiční limity – určují maximální hranice pro investování do jednoho nebo skupiny cenných papírů

ISIN (International Security Identification Number) – mezinárodní identifikační kód složený z písmenek a číslic, který jasně definuje konkrétní cenný papír

J

Jistina – půjčený finanční obnos, který se musí splatit

Joint venture – společný podnik několika společností, obvykle domácích a zahraničních, který je vytvořen za účelem realizace podnikatelského záměru

K

Kolektivní investování – forma společného podnikání, kdy jsou úspory svěřeny profesionálnímu správci, který shromažďuje peněžní prostředky od velkého okruhu osob, ty pak používá ke koupi cenných papírů nebo je ukládá na účty u bank. Výhodou je snížení rizika při profesionální správě úspor i možnost investování do oblastí, kam by jednotlivec nemohl investovat kvůli malému objemu svých úspor.

Konvertibilní dluhopis – dluhopis, se kterým je spojeno právo jeho výměny při splatnosti za akcie emitenta v předem stanoveném poměru

L

Likvidita – možnost přeměnit aktiva na hotové peníze, resp. schopnost podniku nebo dlužníka okamžitě hradit závazky z peněžních prostředků; čím vyšší je likvidita, tím rychleji lze investici zpeněžit.

Lombardní sazba – sazba poskytovaná ČNB na vykrývání likvidity bank proti zástavě cenných papírů. Jde o nejvyšší sazbu, za kterou si může komerční banka půjčit od ČNB na krátkou dobu peníze.

Lot – minimální obchodovaný počet kusů (jednotka) cenného papíru (obchodování probíhá v celých násobcích lotu)

M

Makléř – viz. broker

Medvědí trh – klesající trh; každý trh, který klesá, se nazývá medvědí trh (bear)

N

NAV (Net Asset Value) – čisté obchodní jmění.

Nominální hodnota – jmenovitá hodnota uvedená na cenném papíru, může se lišit od jeho tržní ceny

O

Obchodník s cennými papíry – subjekt, který má na základě licence udělené Komisí pro cenné papíry oprávnění obchodovat s cennými papíry může pro zákazníky nakupovat a prodávat cenné papíry.

Opce – derivátový finanční nástroj, při kterém jde o nákup práva koupit nebo prodat předmět obchodu v určitém termínu za předem dohodnutou cenu.

Otevřený podílový fond – podílový fond, u kterého není počet podílových listů limitován a podílník má právo na odkoupení svých podílových listů investiční společností za aktuální tržní hodnotu ke dni uplatnění práva na odkup

P

P/E ratio – poměr mezi tržní cenou akcie (price) a čistým ziskem na akcii (earnings).

Podílník – majitel podílových listů.

Podílový fond – subjekt kolektivního investování zřizovaný investiční společností za účelem shromažďování peněžních vkladů, které jsou investovány do investičních nástrojů.

Podílový list – cenný papír, který představuje podíl podílníka na majetku v podílovém fondu a se kterým jsou spojena další práva.

Pokladniční poukázka – krátkodobý dluhový papír splatný do jednoho roku.

Portfolio – soubor investic (cenných papírů apod.) vlastněných investorem, čím širší portfolio, tím více rozložené riziko

R

Rally – výraz označující prudký růst ceny aktiva nebo celého trhu.

Ranking – hodnocení, používané pro porovnávání výkonnosti investic mezi sebou.

Rating – „Písmenkové hodnocení“ např. „S&P Rating AA“, hodnotí stabilitu, důvěryhodnost a záruku návratnosti investic daného ekonomického subjektu.

Recese – pokles reálného hrubého domácího produktu (HDP) po dvě nebo více následující čtvrtletí v roce.

Rentabilita – výnosnost, ziskovost

Repo sazba – základní nástroj pro regulaci úrokových sazeb, sazba za níž si komerční banka ve 14 denní periodě může ukládat u ČNB prostředky.

Revalvace – úřední zhodnocení měny, posílení jejího kurzu centrální bankou.

Riziko – nebezpečí, že investor nedosáhne očekávaného výnosu, popřípadě utrpí ztrátu

S

Směnka – úvěrový cenný papír, který poskytuje majiteli směnky právo vyžadovat zaplacení stanovené peněžní částky ve stanoveném čase a dlužníka zavazuje zaplatit.

Solventnost – platební schopnost.

Statut fondu – prospekt, který je základním dokumentem fondu určující základní investiční limity, charakteristiky a obchodní podmínky fondu

T

Ticker – několikapísmenný kód cenného papíru pro jeho jednodušší identifikaci.

Tržní kapitalizace společnosti – tržní hodnota podniku, násobek počtu všech akcií jejich aktuální tržní cenou

V

Valuta – peníze v hotovosti v cizí měně.

Vlastní kapitál – čisté obchodní jmění (majetek) podniku

Volatilita – riziko, kolísavost kursu cenného papíru

Z

Zajištěný fond – fond, který garantuje určitý minimální výnos nebo návratnost části či celé investované částky

Zisk – kladný rozdíl mezi výnosy a náklady

Ztráta – záporný rozdíl mezi výnosy a náklady